Registration | Đăng Ký

Attendance is by registration as space is limited. Although registration payments are not ready if you would like to reserve a ticket or request a complimentary ticket please email: gathering@vietbilingual.org

Tới tham dự bằng cách ghi danh vì số chỗ có giới hạn. Mặc dù thanh toán đăng ký chưa sẵn sàng nếu quý vị muốn đặt vé hoặc yêu cầu vé miễn phí, vui lòng gửi email: gathering@vietbilingual.org